Student presentation MS7085

These are presentation slides made by students for MS7085, a PGT module in Media & Communication, University of Leicester. Well-done to all of you!

Julius & Tiffany PENNYSMART Douban

Yu Xinmiao Hu Yuhan Netflix

Hu Anting Takuya Akutsu Netflix

Guo Xinru Feng Ling Facebook Netflix

Lan Siqi Ma Yifang WEBPAGE LIVE STREAMING

Liu Xiaoding Xie YUSHUANG airbnb

Deng Yi Guan Shanyue Airbnb

Liu Yang Li Can Airbnb Blizzard

Yin Xian Xiuyuan Wang Chaoyang Liu Weibo

Claire-Elise Willems and Yuxiao Niu JD Amazon

Jia yuanyuan Zhu Chenwen Taobao

Advertisement%d bloggers like this: